Bay không người lái & 4K máy ảnh
Transmitter Receiver
Video Bộ chuyển mạch
Teleprompter

Sylvia Tarng
Sunny Qiu